Hírek

Hulladékudvar tájékoztató

Értesítjük, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által Uniós és hazai forrásból, a KEHOP 3.2.1-15-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében megvalósult hulladékgazdálkodási létesítmények működése megkezdődött.

A hulladékudvarok a következő helyszíneken az alábbi nyitvatartási időben érhetőek el a lakosság számára.

A KDV projekt keretében létesített hulladékudvarok nyitvatartása: 

A hulladékok leadásának feltétele:

2023. július 1-ét követően a hulladékgyűjtő udvarok bármelyikében a lakosok magyarországi lakcímkártya, tartózkodási engedély/kártya, hatósági bizonyítvány, regisztrációs igazolás, vagy bejelentőlap valamelyikének bemutatását követően tudják a fenti táblázatokban foglalt hulladékokat leadni.

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

2023. november 22. Elolvasom

Advent 2023

2023. november 19. Elolvasom

Álláspályázat

A Vértesalja Óvoda Mesevár Tagóvodája

ÓVODAPEDAGÓGUST keres

Szeretettel várjuk azt a kedves, türelmes, teherbíró, munkájára igényes óvó nénit/ óvó bácsit, aki szívesen csatlakozna 2024.01.02 –tól a csókakői Mesevár Óvoda csapatához.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.12.20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.12.21.
Az állás betöltésének tervezett időpontja: 2024.01.02.
Elvárt végzettség: felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc, BA)
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
végzettséget/képzettséget igazoló okiratok másolata
motivációs levél
fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázatok benyújthatók személyesen, vagy postai úton:

Vértesalja Óvoda 8073 Csákberény. Hősök tere 43. Rácz Adrienn intézményvezetőnek címezve, vagy elektronikusan vertesovi@gmail.com
Érdeklődni lehet: 06 30 700 8572 (Rácz Adrienn, intézményvezető)

06 20 334 5900 (Tóthné Giczi Ildikó, tagintézmény - vezető))
A teljes pályázati kiírás megtalálható: KÖZSZOLGÁLLÁS PORTÁLON

2023. november 14. Elolvasom

Déli harangszó Csákberényből 2023.11.10.

Déli harangszó Csákberényből 2023.11.10.

2023. november 10-én pénteken délben a csákberényi római katolikus plébániatemplom Szent Márton harangja szól a Kossuth rádióban.
Csákberény a Vértes hegység délnyugati karéjában fekvő település, Székesfehérvártól 25 km-re észak-nyugatra. A község nevében hordja Árpád-kori múltját. A Csák nemzetség ősi birtoka, míg a Berény szó a honfoglaló kabar törzsek egyikének a nevét őrzi. A XIII. században épült temploma a faluval együtt a török hódoltság alatt elpusztult, és a falu csak az 1700-as évek elején népesült be újra. Új templomát Lamberg Ferenc Antal gróf építtette 1776-ban, Szent Márton tiszteletére szentelték fel. Megrázó esemény színhelye volt a vértesaljai község 1849-ben. Mansbarth Antal római katolikus plébánost és Szikszai János református lelkészt Haynau kivégeztette, mert híveiknek felolvasták a magyar kormány függetlenségi nyilatkozatát. A második világháborúban Csákberény hadszíntérré vált. A súlyosan megsérült templomot csak évtizedek munkájával sikerült helyreállítani.
Huszonnyolc méter magas tornyában három harang szolgál. A délidőben megszólaló Szent Márton harang Seltenhofer Frigyes Fiai soproni harangöntő műhelyében készült 1924-ben. A három mázsa hatvan kilós harang nemcsak a delet jelzi, hanem a település mártír papjaira és nehéz történelmére is emlékeztet.

2023. november 8. Elolvasom

Közmeghallgatás 2023.november 22.

M E G H Í V Ó

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. november 22-án (szerdán) 17 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST

tart, melyre tisztelettel meghívom.

Helye:

Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal Csákberényi Kirendeltségének Tárgyaló terme

(Csákberény, Hősök tere 41.)

                                     

Tisztelettel:

 

Dr. Vécsei László Vilmos
polgármester

2023. november 8. Elolvasom

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

CSÁKBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMÁVAL EGYÜTTMŰKÖDVE

KIÍRJA A 2024. ÉVRE A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI

ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik Csákberényben állandó lakóhellyel rendelkeznek és felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:

a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója;

doktori (PhD) képzésben vesz részt

külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az önkormányzatnál kell benyújtani. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje

2023. november 03. (péntek)

A pályázat kötelező mellékletei

a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás.

b) Hatósági igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élőkről (Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.)mely a Kormányablaknál szerezhető be

c) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők havi nettó jövedelméről. (Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.)

d) A pályázóval egy háztartásban élő kisebb testvér tanulói jogviszonyának igazolása

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely mellékletek hiányában a pályázat formai hibásnak minősül, és elutasításra kerül.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás az Önkormányzati Hivatalban személyesen, vagy a 0622/200-108-as telefonszámon kérhető.

                                     

                                                                                     Csákberény Község Önkormányzat

2023. október 27. Elolvasom