Módosult a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat beadási határideje

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának módosított határideje

2018. november 13. (kedd)

CSÁKBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMÁVAL EGYÜTTMŰKÖDVE

KIÍRJA A 2019. ÉVRE A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI

ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik Csákberényben állandó lakóhellyel rendelkeznek és felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:
a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója;
doktori (PhD) képzésben vesz részt
külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az önkormányzatnál kell benyújtani. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának módosított határideje

2018. november 13. (kedd)

A pályázat kötelező mellékletei

a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás.

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők havi nettó jövedelméről. (Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.)

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely mellékletek hiányában a pályázat formai hibásnak minősül, és elutasításra kerül.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető az Önkormányzati Hivatalban személyesen, vagy a 200-108-as telefonszámon

                
                                    Csákberény Község Önkormányzata

magyar
  • létrehozva: 2018. 11. 08.
  • frissítve: 2018. 11. 08.